Boşanma

By | 22 Ekim 2014

bosanmaİslâm’da boşama hakkının erkeğin elinde olması, erkeğin, kadın istediği anda boşayabilmesi demek olacağı, bu yüzden boşanma olaylarının çoğalmasıyla kadınların gadre uğrayacağı iddia edilerek, İslâm’daki “talak=boşama” müessesesi tenkit edil’
Konunun İslâmi yönüne değinmeden önce şöyle bir düşün lim:
Önemli olan boşama yetkisini kadma ya da erkeğe verme’ mi, yoksa boşanma olaylarını olabildiğince azaltarak, bund doğacak maddi ve manevi zararların maksimum düzeyde önün geçmek mi? Elbette İkincisi denecektir. Öyleyse İslâmi olan v olmayan toplumlar arasında, boşanma olaylan konusunda karşı laştırmalı bir istatistik yapıp, bunun hangisinde daha zararlı bo, yutlara vardığına bakmak, daha gerçekçi bir yol olmaz mı? Biz hemen söyleyelim ki, İslâm’ın bu uygulamasını haksızlık gören Batı ülkelerinin en gelişmişi Amerika’da, seksenli yıllardaki bo-j şanma oranı yüzde kırk sekiz idi. Ve hemen ekleyiverdim: Gü-nümüzde olduğu gibi, tarih boyunca da İslâm’ın hayattan olabil diğince uzaklaştırıldığı dönemlerde bile, İslâm toplumlannda b oran, bunun yansına dahi çıkmamıştır. Öyleyse niçin uygulam larrn sonuçlanna değil de, prensiplerine bakılıyor?
Şimdi İslâm’a dönelim: Erkeğin daha önce sözünü ettiğimi konumundan ve tüm mali sorumlulukların onun omuzlarında ol duğundan ötürü İslâm’da boşama yetkisi ona verilmiştir. Bunu erkeğe değil de kadına verilmesi gerektiğini söyleyen zaten olmadığına göre, tek ihtimal, bu hakkı ikisinin beraberce kullanman kalıyor.