Aşure Günü Okunacak Dualar

By | 19 Haziran 2015

asure-gunu-okunacak-dualar   “Bismillâhirrahmânirrahıym.*
Sübhânellâhi mil’el mîzâni ve müntehel ilmi ve mebleğar rıdâ ve zineten lâ melcee ve lâ mencee minellâhi illâ ileyh. Sübhânellâhi adedeş şef’ı el vetri ve adede kelimâtit tâmmâti bi rahmetihî esteğıysü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Ve hüve hasbî ve nı’mel vekiylü ve nı’mel mevlâ ve nı’men nasıyr. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ Muhammedin hayri halkıhî ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.”
Sühreverdi hazretleri yukarıdaki dua hakkında şöyle buyurdular:
“Bu duayı Aşure günü on defa okumaya muvaffak olan kimseye o sene ölüm meleği gelmez. Eğer o sene öleceği takdir olunmuşsa Cenab-ı Hakk bu duayı okumayı o kimseye muvaffak kılmaz.”
“Kim Aşure gecesi ve Aşure günü yüz rekat namaz kılıp her bir rekatında Fâtiha ve üç İhlas okursa ve namazını bitirdikten sonra bu duayı yetmiş kere okur; yetmiş kere Allah’a istiğfar eder ve yetmiş kere bana salatü selam getirirse öldüğü  zaman Allah O’nun kabrini misk ve amberle doldurur.”
Efendimiz (a.s.) buyurdu:
“Muharrem ayının birinci ve onuncu günleri sabahleyin üç kere bu duayı okuyan kimseyi Cenab-ı Hakk gelecek senenin Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin kılar.”