Aşr-ı Şerifin Ma’nâsı

By | 4 Ağustos 2015

asr-i-serifin-manasi“Eger biz bu Kur’ân’ı bir dağın üzerine indirseydik, muhakkak o dağı Allah korkusundan baş eğmiş, parçalanmış görürdün. Bu temsiller yok mu, işte biz onları insanlar için yapıyoruz; olur ki düşünürler.
O, öyle Allah ki, O’ndan başka hiçbir ilâh yok. Gizliyi de bilir. Aşikârı da. O, Rahman’dır. (Dünyada bütün kullara merhamet edendir), Rahîm’dir (Ahirette yalnız müminlere merhamet edendir).
0, öyle Allâh ki, O’ndan başka hiçbir ilâh yok. Melife’tir (Mülk ve saltanatı devamlı olandır), Kuddûs’dür (her türlü noksanlık ve ayıblardan berîdir), Selâm’dır (bütün afet ve kederlerden s âlimdir), Mû- min’dir (emniyet verendir.) Müheymin’dir. (Her şeyi gözetip koruyandır). Azizdir, (herşeye galibdir.) Cebbaradır (kulların hallerini ve ihtiyaçlarını düzeltendir.) Varlığı çok yücedir. Mütekebbirdir (azamet ve ululuk sahibidir.) Allah, (müşriklerin) kendisine koştukları ortaklardan münezzehtir.
O, öyle Allâh ki, Haliktır (herşeyi yaratıp takdir edendir), Bâri’dir (Yoktan var edendir), Musavvirdir (bütün varlıklara şekil verendir), Esmâ’ülhüsnâ (En güzel isimler) O’nundur. Bütün göklerde ve yerde olanlar, hep O’nu teşbih eder. O, Aziz’dir, herşeye galib ve her kemâle sahibdir, Hakim’dir (hikmet sahibidir).”
Bu aşr-ı şerifi kim sabah namazından sonra okursa, akşama kadar melekler ona günâhlarının bağışlanması için duâ eder.

Peygamber (A.S.) Hadîs-i Şeriflerinde:
“Kim, sabahladığında üç kere “E’ûzü billâhis’semî’ırAlîmi mineşşeytânir’raciym = Allah’ın rahmetinden koğulmuş şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım.” diyerek, Haşr Sûresinin son üç âyetini okursa, Allâh, ona akşama kadar yetmiş bin meleği -salevât getirmek, istiğfâr etmek üzere- müvekkel kılar. O günde ölecek olursa, şehîd olarak ölür. Yâni şehidlik sevâbına yakın bir sevâb kazanır. Kim akşam üstü okursa, aynı mertebe kendisine verilir.” buyuruyor.
“Haşr Sûresinin son üç âyeti olan bu (hüvallâhüllezî) aşr-i Şerifi sabah namazlarından sonra okunduğu gibi akşam namazlarından sonra da okunduğu takdirde aynı sevâb verileceği Hadis-i şerifte bildirilmektedir. Cenâb-ı Hak lûtfeylesin, âmîn!