Arefe Günü Okunacak Dua

By | 19 Haziran 2015

arefe-gunu-okunacak-dua   “Lâ ilahe illellâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü bi yedihll hayru ve hüve alâ külli şey’in kadiyr.”
Manası: “Bir olan ve şeriki olmayan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Mülk O’nun, hamd O’na mahsustur. Hayr O’nun yed-i kudretindedlr. O her şeye gücü yetendir.”
Arefe günü yüz defa İhlas Suresi ve [100) defa salavatı şerife ile birlikte bu dua okunursa Cenab-ı Hakk meleklerine şöyle der:
“Ey meleklerim, bu kulum beni zikretti, ihlası okudu. Ondan sonra da Peygamberime salavat-ı şerife getirdi. Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır. Hatta bu kulum hacları kabul olunmayanlar için -Ya Rabbi, haclarını kabul buyur- dese onu da kabul ederim.”
Yukarıda söylenen şeyleri arefe günü sabahleyin erkenden okumalıdır. Aksi halde şeytan unutturup insanın okumasına mani olur.
“Allâhümmec’al fi kalbî nûran ve fi basarî nûran, Allâhümmeşrah lî sadri ve yessir lî emri.”
Manası:
“Allah’ım! Kalbimi ve gönlümü nurlu kıl. Allah’ım, göğsümü geniş eyle, işlerimi kolaylaştır.”
Efendimiz (s.a.v.) bu dua hakkında şöyle buyurdular:
“Arefe günü yapılan dua duaların en hayırlısıdır. Benim ve benden evvelki peygamberlerin söyledikleri duaların en hayırlısı bu duadır.”
Diğer bir hadis-i şerifte rivayet olunduğuna göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
“Her kim şu aşağıdaki yazılı olan on kelimeyi Arefe gecesinde bin kere okursa, Cenâb-ı Vâcibül Vücûd ve Tekaddes Hazretleri o kimseye her ne isterse verir.” buyurmuşlardır:
“Sübhânellezî fis semdi arşühû. Sübhânellezî fil erdi mevtıühû. Sübhânellezî fil bahri sebiylühû.
Sübhânellezî fin narı sultanuhu. Sübhânellezî fil cenneti rahmetühû. Sübhânellezî fil kubûrl kadâühû. Sübhânellezî fil hevâi rûhuhû. Süb-hânellezî rafeas semâe. Sübhânellezî vedaal erda. Sübhânellezî lâ melcee minhü illâ Ileyhl.”