Anne Ve Babanın Kabirlerini Ziyaret Etmek

By | 16 Nisan 2015

anne-ve-babanin-kabirlerini-ziyaret-etmek    Anne, baba diğer akraba ve dostların kabirleri, ruhları için Allah’a dua ve istiğfar etmek amacıyla ziyaret edilir. Ölüler adına yapılan hayır ve hasenâtın sevabının onlara ulaşacağı sahih hadis ve icmâ delili ile sabittir. Ölüler ziyaret edilirken, onların ruhları için Allah’a dua edilir, Kur’an okunur, yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır.
Hicretten sonra Medine’ye yerleşen Hz. Peygamber, annesinin kabrini birkaç kere ziyâret etmiştir. Hicretin altıncı senesinde Hudeybiye’ye giderken Ebvâ’ya uğramış ve annesinin kabrini ziyaret etmiştir. Bu ziyâret esnasında kabir taşlarını düzelten ve kabrin başında ağlayan Hz. Peygamber’e niçin ağladığı sorulunca: “Annemin şefkat ve merhameti gözümün önüne geldi de onun için ağladım” cevabını vermiştir. Müslim’in, Hz. Peygam- ber’in, annesinin kabrini ziyareti konusunda Ebû Hureyre’den olan bir rivayeti şöyledir: “Hz. Peygamber, annesinin kabrini ziyâret etti ve ağladı; etrafındakileri de ağlattı.” Rivâyet sahibi Ebû Hureyre, bu ziyâretin ne zaman gerçekleştiği konusunda bir bilgi vermemiştir. Yine bir başka rivayet, Hz. Peygamber’in Mekke’nin fethinden dönerken annesinin kabrine uğradığını, kabrin başında oturarak sanki hayâttaki bir isanla konuşur gibi konuşup ağladığını haber vermektedir. Hz. Âişe’den (r. anha) gelen bir rivâyete göre de Hz. Peygamber, Veda haccı dönüşünde annesinin kabrine uğramıştır.
Hz. Peyamber (s.a.s.) önceleri kabir ziyaretini yasaklamıştı. Bunun sebebi câhiliyye devrinden yeni çıkan Müslümanların kabir ziyareti sebebiyle birtakım bâtıl inanç ve âdetleri hatırlamalarını, hataya düşmelerini önlemekti. İslâm gönüllere yerleşince kabir ziyaretine izin verdi ve bunu “âhireti hatırlama” hikmetine bağladı.
“Sizi kabirleri ziyaretten menetmiştim; artık şimdi onları ziyaret ediniz, çünkü bu size âhireti hatırlatır.”
Bazı müctehidlere göre ziyaretin tek faydası ibret ve hatırlamadan ibarettir. Ziyaretçi, ölünün yüzüne doğru döner, selâm verir ve duâ eder. Ziyaret esnasında sükûnet içerisinde ağlamakta bir mahzur yoktur. Ziyaret esnasında kabri öpmek, yüzünü gözünü sürmek, etrafını tavaf etmek bid’attır, yasaktır.