Âmener’resûlü

By | 5 Ağustos 2015

amenerresuluBu aşr-i şerîf yatsı namazından sonra okunur.
Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym
Âmener’Rasûlü bimâ ünzile ileyhi mirrabbihî uel mü’minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulih. Lâ nüferriku beyne ehadim mir Rusulih. Ve kâlû semi’nâ ve eda’nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykelmasîr. Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vus’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tüâhıznâ innesînâ ev ahda’nâ. Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ is ran kemâ hameltehû alel’lezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tübammilnâ mâ lâ tâkatelenâ bih. Va’fü annâ, vağfırlenâ, verhamnâ, ente Meulânâ fen’surnâ alel’kavmil kâfırîn. (Sadekanâhül’azîm.)
“Sübhâne Rabbike Rabbil’ızzeti amma yesıfün. Ve selâmün aleVmürseliyn. VeVhamdü lillâhi RabbiVâlemineVfatihah.”
Ma’nâsı: “Peygamber (Aleyhisselâm) Rabbmdan kendisine indirilene (Kur’ân’a) iman etti. Müminler de iman ettiler; hepsi Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine inandı, iman eylediler.
Allah’ın peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırd etmeyiz. (Müminler) duyduk ve itaat ettik; Ey Rabbimizi Mağfiretini isteriz, dönüşümüz ancak sanadır, diye söylediler.
Allah bir kimseye, ancak gücü yettiği kadar teklif eder. Herkesin kazandığı hayrın seuabı kendine, yaptığı fenalığın zararı da yine kendinedir.
Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk, yahut kastimiz olmayarak hata ettikse bizi (ondan) hesaba çekme. Ey Rabbimizi bizden öncekilere yüklediğin musibetler gibi bize ağır yük yükletme. Ey Rabbimiz! Güç yetiremiyeceğimiz şeyi bize yükletme, bizden çıkan günahları affet, bizi bağışla, bize mağfiret buyur. Sen meulâmız, yardımcımızsm! Artık kâfirler topluluğu üzerine bize zafer ve yardım ihsan buyur.” (Amin)