Ahmed B. Hanbel

By | 15 Nisan 2015

ahmed-b-hanbel    Ahmed b. Hanbel küçük yaştayken babasını kaybetmişti. Otuz yaşında vefat eden babasından, önemli bir miras da kalmamıştı. Dolayısıyla onu annesi yetiştirmişti.

Ahmed b. Hanbel, ilim öğrenmeye küçük yaşta başlamıştı. Önce Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemiş, daha sonra luğat, hadîs, fıkıh, sahâbî ve tâbiîlerin ıivâyetlerini öğrenmişti.

Ahmed b. Hanbel, akranları arasında ciddiyeti, takvası, sabrı, metanet ve tahammülüyle meşhûr olmuştur.

Onun bu hali, henüz 15-16 yaşlarındayken ilgi kurduğu âlimlerin dik­katini çekmiştir. Heysem b. Cemil, daha o yaştayken onun hakkında, şöyle demiştir: “Bu çocuk yaşarsa, zamanındakiler için ilimde otorite olacaktır.”

Amcası Bağdat’ın vak’anüvîsi idi. Halife yokken haberleri derleyip top­layıp ona göndermekle görevliydi.

Bir keresinde belirli bir kişiyi anlatan yazıyı kâleme alması için müsved­deyi küçük yaştaki yeğenine verdi.

Ahmed b. Hanbel, bu kâğıtlarda belki Bağdatlılar hakkında şikâyet ve pek çok kişinin ihbarı vardır düşüncesiyle onları Dicle nehrine attı.

Devlet bürosunda tahrirat kâtipliği yaparken, kocaları Harun Reşid’le orduya katılıp sefere giden kadınlar ona mektup okuturlar ve yazdırırlardı. Ancak o, ahlâka aykırı kabul ettiği konuları yazmazdı.