Monthly Archives: Eylül 2014

Temre İçin Okunacak Dua

temre-icin-okunacak-duaEl ve yüzde meydana gelen temrelere“Em ebramü emran feinna mübrimün” (zuhruf 79)
Ayeti kerimesi dua olarak okunur. Temreler, sabit kalemle daire içine alınır. Sonra bu ayeti kerime, dua niyetiyle 35 veya 7 kere okunur ve umulur ki Cenabı Hakk’m izniyle temriyeler kaybolur gider.Osman b. Ebi’l As (r.a)’dan Osman (r.a) Müslümanlığı kabul ettiği zamandan beri vücudunda duyduğu bir ağrıdan Peygamber (s.a.v)’e şikayette bulundu da Rasulullah (s.a.v) kendisine:
“Vücudunun ağrıdığı yere elini koy ve üç defa “Bismillah” de. Yedi defa da:
“Eu’zu biizzetillahi Teala ve kudretihi min şerri ma ecidü ve ühaziru.”
Korktuğum ve duyduğum her fenalıktan Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım, diye oku. Buyurdular.
O zat diyor ki: Ben Rasulullah’m (s.a.v) dediği gibi yaptım ve hiç ağrım kalmadı. Allah bana şifa verdi. (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Taç. 5/406)

Şeytan Taşlama ile İlgili Sorular – 5

seytan-taslama-ile-ilgili-sorular1. Hac tatbikatında kadınlar da erkekler gibi midir, ayrı uygulamaları var mıdır?

Hac menasikinin bütün tatbikatında kadınlar da erkekler gibidir. Ancak kadın; başını açmaz, yüzü ise açık olur. Şayet yüzünü bir şey ile örtmüş olsa bu da caizdir. Ayrıca kadın telbiye esnasında sesini yükseltmez, sadece kendisinin işiteceği kadar yükseltir. Kadınlar hac esnasında remel yapmazlar, sa’y ederken yeşil direk arasında koşmazlar, başlarını tıraş etmezler; ancak saçlarının uçlarından bir miktar kesereler, Kadınlar hac esnasında dikişli elbise giyerler, başörtülerini takarlar, ayakkabı ve eldivenlerini de giyerler. Ancak, vers, za’feran ve usfur denilen boyalarla boyanmış olan elbiseleri giyemezler. Fakat bu elbiseler iyice yıkanmış olursa giyebilirler. Ziynet eşyalarını da takabilirler. Hacerü’l- Esved’i öpemezlerse selamlarlar, kadınlar, Safa ve Merve tepelerine çıkmazlar, ancak boş yer olursa çıkarlar.

2. Veda tavafının hükmü nedir?

Mekke’den ayrılan hacıların veda tavafını yapmaları vaciptir. Umre yapanların veda tavafı yapmaları gerekmez.

3. Veda tavafı hayızlı olan kadınlara da vacip midir?

Veda tavafı; hayızlı olanlara, nifaslı olanlara ve haccını zayi etmiş olanlara vacip değildir.

4. Adet halinde bir kadının Arafat vakfesini yapması?

Hacda adet halinde olan bir kadın; Arafat vakfesini yapabilir, Müzdelife’de durup dua edebilir, Mina’da Cemrelere taşlar atabilir. Ancak adet halinde olan kadın, Mescid-i Haram’a ve diğer mescitlere giremez, Kabe’yi tavaf etmesi de haramdır. Ederse, ceza olarak bir deve kesmesi gerekir.

5. Kadınlar, tavafı zamanında eda edebilmek için, adetini geciktirmek üzere hap kullanabilir mi?

Kullanabilir, bunda bir sakınca yoktur.

Şeytan Taşlama ile İlgili Sorular – 4

seytan-taslama-ile-ilgili-sorular1. Taş atılırken ne söylenir, nasıl dua edilir?
Taş atan kimse, her taşı atarken: “Bismillâhi Allâhu Ekber” der. Buna ilaveten de şu duayı okur: “Allah’ın adıyla (şeytan taşlamaya başlarım). Allah en büyüktür. Şeytan ve onun hizbine (avânelerine) hakaret olsun ve onlar kahrolsunlar diye bu taşları atıyorum. Ey Allah’ım! Haccımı kabul buyur. Sa’y ü gayretimi şükre layık eyle. Ve günahlarımı bağışla.”

2. Hangi cemrelere hangi günler taş atılır?

Bayramın birinci günü sadece Akabe Cemresine taş atılır. Diğer günlerde ise, önce küçük cemreden başlanır, sonra orta cemreye, daha sonra da büyük cemreye taş atılır.

3. Tavaf esnasında namaz için kamet getirilirse ne yapmalı?

Tavaf esnasında, tavaf şavtları tamamlanmadan vakit namazı için kamet getirilirse, tavafı bırakıp namaza durmak gerekir.Namaz bittikten sonra kalan şavtlar tamamlanır.

4. Sırtında taşıdığı kişi ile tavaf yapanın durumu nedir?

Bir kimsenin sırtına binmiş olarak tavaf yapılsa, bu tavaf hem taşıyan ve hem de taşman kimse için caiz olur.

5. Tavaf için niyet?

Tavafta niyet gerekir. Tavaf, hangi niyetle yapılmışsa, o niyet için caiz olur. Bir kimse nafileye niyet ederse, tavafı nafile, başkası adına niyet ederse, bu tavaf da başkası için olur.

6. Taş atmaya gücü yetmeyen kimsenin yerine bir başkasının taş atması caiz midir?

Caizdir. Ancak vekalet verilmelidir.

Şeytan Taşlama ile İlgili Sorular – 3

seytan-taslama-ile-ilgili-sorular1. Şeytan taşlamada atılacak taşlar nereden temin edilmelidir?

Cemre taşlarını Müzdelife’den almak veya yolda toplamak müstehaptır. Cemrenin yanındaki taşlar alınıp atılmaz. Atılacak taşların yıkanmış olması iyidir. Pis olduğu kesin bilinen taşları atmak caiz ise de, bu mekruhtur. Ayrıca, büyük bir taşı alıp parçalayarak, onu yetmiş parçaya bölmek mekruhtur. Mekke’den de toplanabilir.

2. Şeytan taşlamada taşlar nasıl atılır?

Şeytan taşlamada uygun olanı; taşı, sağ elin başparmağı ile şehadet parmağı arasına alıp böylece atmaktır. Ayrıca, taş atan kimse ile cemre arasında beş arşından fazla bir mesafenin bulunması mekruhtur. Taşları atmayarak, cemrenin yanına koymak caiz değildir.

Şafiî Mezhebine göre şeytan taşlama konusunda şu hususlar sünnettir:

* Şeytan taşlamak için her gün gıısül abdesti almak,

* Mümkünse taşları sağ eli ile atmak,

* Atılacak taşlara bir necasetin bulaşma ihtimali bulunduğundan onları su ile yıkamak

* Her cemreye atılacak yedi taşı aralıksız atmak.

3. Taş atılacak yerler nerelerdir?

Taş atılacak yerler şunlardır:

1. Cemre-i Ulâ (Birinci Cemre / küçük şeytan)
2. Cemre-i Vüstâ (Orta Cemre / Orta şeytan)
3. Cemre-i Akabe (Büyük Şeytan)

4. Atılan taşlar nereye düşmeli?

Uygun olanı, atılan taşların akabenin yanma veya yakınma düşmesidir. Taşların uzağa düşmesi caiz olmaz. Atılan taş birisinin sırtına düşüp orada kalırsa, yerine başka taş atmak gerekir.

5. Atılan taşların sayısı kaçtır?

Her cemreye yedişer taş atılır. Cemrenin birine, yedi taşı bir defada atan kimse, tek bir taş atmış gibi olur. Bundan sonra ayrı ayrı altı taş daha atması gerekir. Yediden fazla taş atmış olsa bunda bir mahzur yoktur.

Şafiî Mezhebine göre; şeytan taşlamada atılan taşların yedi adet olduğu konusunda kesin kanaate sahip olmak şarttır Eksik sayıda taş atıldığı şüphesine düşülürse, taşların sayısı yediye tamamlanır. Bu mezhebe göre, her cemreye yedi taş atmak şarttır.

İdrar Tıkanıklığı İçin Dua

Her İşin Başında Okunan DuâEbu’d Derda (r.a) anlatıyor. “Yanıma bir adam geldi, babasının idrarının tıkandığını, Rasulullah (s.a.v)’e gittiğini, ona şu duayı öğrettiğini söyledi:
“Rabbenellezi fi’s semai, tekaddesesmüke, emrüke fi’s semai ve’l ardı, kema rahmetüke fi’s semai, fec’al rahmeteke fı’l ardı veğfir lena hübena, ente rabbü’t tayibin, feenzil fifaen min şifaike ve rahmeten min rahmetike ala hazel vecai.”
“Ey gökteki Rabbimiz! Adm mukaddestir. Rahmetin gökte olduğu gibi, emrin de gökte ve yerde geçerlidir. Yerdekilere de merhamet et. Günahlarımızı, hatalarımızı bağışla sen, temiz kimselerin Rabbisin, şifalarından birini ve rahmetinden birini bu ağrıyı çekenin üzerine indir de iyi olsun.”

Şeytan Taşlama ile İlgili Sorular – 2

seytan-taslama-ile-ilgili-sorular1. Bayramın dördüncü günü taş atma vakti ne zamandır?

Bayramın dördüncü günü taş atma vakti, İmam Ebû Hanife’ye göre; fecrin tuluundan, güneşin batmasına kadar olan vakittir. Ancak, bu günde de, zevalden önceki vakit, mekruh vakittir. Zevalden sonraki vakit ise sünnet vakittir.

2. Şeytan taşlamada atılacak şeylerin cinsi nedir?

Şeytan taşlama esnasında, yer (toprak) olan, temiz olan her şeyin atılması caizdir. Ancak atılan bu şeyin değersiz, hakir bir şey olması şarttır. Zebercet, firuze, elmas, yakut inci, altın, gümüş gibi şeylerin atılması caiz değildir. Odun atmak da caiz değildir.
Kurumuş çamur, tuğla, alçı ve toprak gibi şeyler birer avuç atılır.

Şafiî Mezhebine göre; topraktan yapılmış çamurun, şeytan taşlamada kullanılması caiz değildir.

3. Taşların büyüklüğü?

Şeytan taşlamada, nohut veya bakla büyüklüğünde taşları atmak uygundur. Bundan daha büyük veya küçük olması da caizdir.
Şafiî Mezhebine göre; kullanılacak taşların parmak uçlarından daha küçiik olmaları uygun değildir.

Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Dua

üzüntülü durumlarda okunacak duaÜzüntülü zamanında kıbleye karşı otur. Ve eline teşbihini al Allah’a yalvar.
Subhanallahil azim
Ya hayy’ü ya kayyum
Ya rahman, ya rahim
Birer teşbih çek dua et. Yüce Allah (c.c) senin sıkıntım giderecektir inşallah.

Şeytan Taşlama ile İlgili Sorular

seytan-taslama-ile-ilgili-sorular1.Akabe Cemresine ne zaman gelinir ve kaç adet taş atılır?

Müzdelife’den ayrılıp Mina’ya varan kimse, zevalden önce Akabe cemresine gelir ve bu cemreye yedi adet nohut büyüklüğünde taş atar. Her taşı atarken tekbir alır. O gün başka cemrelere taş atılmaz ve Akabe’nin yanında da durulmaz. Taş atarken tekbir yerine, tesbih ve tehlil getirmek de caizdir. Telbiye, ilk taşı atışta kesilir.

2. Şeytan taşlama vakitleri ne zamandır?

Şeytan taşlamanın vakitleri şunlardır:

• Bayramın birinci günü.

• Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleridir.

3. Bayramın birinci gününde şeytan taşlama ile ilgili hükümler?

Bayramın birinci gününde; fecrin doğmasından, güneşin doğmasına kadar geçen vakitte, şeytan taşlamak mekruhtur.

Güneşin doğmasından, zeval vaktine kadar olan sürede taşlamak sünnettir. Zevalden sonra, güneş batana kadar taşlamak mübahtır. Gece taşlamak ise mekruhtur. Ancak aşırı izdiham sebebiyle bu hususta geniş davranılmalıdır.

4. Bayram sabahı, fecrin doğmasından önce şeytan taşlamak caiz midir?

Bir kimse, bayram sabahı, fecrin doğmasından önce şeytana taş atmış olsa, bu bil ittifak sahih olmaz.

5. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde taş atma vakti?

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde taş atma vakti, zeval vaktinden sonra başlar ve müteakip günün, güneşin doğmasına kadar devam eder. îkinci ve üçüncü günlerin taşlarını, zevalden önce atmak caiz değildir. Ancak, bu günlerde, zeval vaktinden itibaren güneşin batmasına kadar olan süre içinde taşları atmak sünnettir. Güneşin batmasından, fecrin doğmasına kadar olar. süre içinde ise taş atmak mekruhtur.

Astım İçin Okunacak Dua

Astim-icin-okunacak-duaBir bardak suya onbir kere İhlas Suresi; onbir kere Fatiha suresi, onbir kere İnna a’teyna suresi okunur hasta şifa bulur.
Astım için bir terkipte 21 gün 7 tane keçiboynuzunu 5 dakika yarım litre suyun içinde kaynatıp 1 çay bardağı içmektir.