Monthly Archives: Mayıs 2014

İnsanın Yaratılış Gayesi Nedir ?

hac-umre-seti

İnsanın yaratılış gayesi nedir

İnsanın yaratılış gayesi nedir  sorusu herkesin bi dönem aklına takılan ve cevabı bulduktan sonra hayatının akışını değiştiren önemli sorulardan biridir.İnsanın yaratılış gayesi nedir sorumuza cevap olarak Allah (cc) Kur’an-ı Kerimde “Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve kadın­dan yarattık, ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah (cc) katında en üstün olanınız, O’na karşı derin bir sorum­luluk bilincine sahip olanınızdır. Allah (cc) her şeyi bilendir, her şeyden haber­dar olandır.” diye buyurmuştur.

İnsanın yaratılış gayesi nedir sorusunun kısa ve öz cevabı ;insanın yaradılış gayesi Allah (cc)’a kulluk ve ibadettir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de geçen şu ayetler gayet açıklayıcıdır: “Ve onlara söyle: görünmez varlı- lan ve insanlan yalnızca beni tanımaları ve bana kulluk etmeleri için yarattım.” (Zariyat-56)

“O, hem ölümü hem de hayatı yaratmıştır ki sizi sınamaya tabi tutsun [ve böylece] davranış yönünden hanginiz daha iyidir [onu göstersin] ve yalnız ö[nun] kudret sahibi ve çok bağışlayıcı [olduğuna sizi inandırsın].” (Mülk-2)

İbadet: Allah (cc)’ın ve O’nun Rasulü  Hz. Muhammed(sav)’in emir ve yasak­larına itaat etmektir.

İnsan ruhlar aleminde Allah (cc)’a verdiği kulluk sözü ve ilahi emir ve ya­saklara uyup uymama cihetinden imtihana tabi tutulmaktadır. Bu yüzden insan nefsin heva ve arzularına göre değil, helal ve haram ölçülerine göre hayatım de­vam ettirmelidir.

İslam, insanın bütün hayatını düzenleyen yegâne adil ve hak nizamdır. İs­lam zaman ve mekanın dar sınırlarına sığmayan çağlar üstü bir nizamdır. Bu yüzdendir ki kıyamete kadar baki, eşsiz ve yüce bir dindir.

Sabah Akşam Okunan Dua

kuran

Akşam sabah okunacak dua

Sabah akşam okunan duanın okunuşu: “Allahümme fatire’s-semavati ve’l-ardı alime’l- ğaybi ve’ş-şehadeti, rabbe külli şey’in ve melikehu. Eşhedü en la ilahe illa ente. Euzü bike min şerri nefsi ve min şerri ‘ş-şeytani ve şerikihi.”

Sabah akşam okunan duanın anlamı: “Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah’ım! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şey­tanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.” (Ebu Davud, Edeb, 101; Tirmizi, De’avat, 14)

Sabah akşam okunan dua ile ilgili bilgi: Sahabeden Hz. Ebu Bekir Sıddık (r.a.) derki, Peygamberimiz (s.a.v.) ‘e; ‘Ya Resulallah! Bana sabah- ak­şam okuyacağım duaları öğretseniz de okusam’, dedim. O da sa­bah, akşam ve yatınca bu duayı okumamı bana tavsiye etti.

Şaban Ayının Önemi Hakkında Hadisler

namaz-kildiran-seccade

Şaban ayının önemi hakkında hadislerŞaban ayının önemi hakkında hadislerden birinde Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki :

“Şaban Benim ay’ımdır (o ayda yapılması gereken ibadeti Ben sünnet kıldım). Ramazan ise ümmetimin ay’ıdır. Şaban, günahları örten bir aydır. Ramazan ise, insanı tertemiz eden bir aydır1

Diğer Şaban ayının önemi hakkında hadislerden biride şöyledir

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki : “Recebin diğer aylardan üstünlüğü, Kur’ân’ın diğer kelam­lardan üstünlüğü gibidir. Şaban ’ın diğer aylardan üstiinlüğü ise, benim diğer Peygamberlerden üstünlüğüm gibi­dir. Ramazanın diğer aylardan üstünlüğü de, Allahü Te­ala’nın yaratıklarına karşı üstünlüğü gibidir

Şaban ayının önemi hakkında hadisler bu mübarek ayda takvaya yönelmenin, bir senelik belalardan ve kederlerden koruyacağında hiç şüphe olmadığını bize anlatmaktadırlar. Nitekim Resulul­lah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Her kim Şaban ay’ına değer verir, onda Allahü Teala’dan sakınırsa, taatıyla amel eder ve nefsini günahlardan tutarsa, Allahü Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene gerçekleşecek tüm belalardan ve hastalıklardan kendisini emin kılar.”

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki : “Şa­ban Benim ayımdır. Kim Şaban ayına değer verirse, mu­hakkak ki o, Benim emrime önem vermiş olur. Benim em­rimi büyük tutana ise, Ben kıyamet günü öncü bir kurta­rıcı ve iyi bir hazırlık olurum.”

A- Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Şa­ban için nefislerinizi (tövbe ile) temizleyin ve onda niyetle­rinizi güzel yapın. Çünkü Allah Teâlâ Beni size karşı üs­tün kıldığı gibi, Şaban ’ı da diğer aylara üstün kılmıştır.”

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Şa­ban ’a bu ismin verilmesi, kendisinde Ramazan ’a ait bir­çok hayır bulunup yayıldığındandır. Ramazan ise, gü­nahları yaktığından bu ismi almıştır. ”

Rüyada Pantolon Görmek

pardesu

Rüyada pantalon görmek

Rüyada pantolon görmek, itibar sahibi (saygın) bir kimse ve iyilik sever bir kimseye işârettir.

  • Siy ah pantolon giydiğinizi görmek, hatırlı ve saygınlığa işâ­rettir, şeklinde tabir edilir.
  • Rüyada pantolon görmek ve eski ve yırtık pantolon görmek, üzüntü ve kedere işâret olarak tabir olunur.
  • Rüyada pantolon görmek ve pantolonun yün olduğunu gören kimse, iyiliklere ve hayırla­ra işâret olarak yorumlanır.

Rüyada Örümcek Görmek

kuran

Rüyada örümcek görmek

Rüyada örümcek görmek, din bütünlüğüne işârettir.

  • Rüyâda örümcek ağı görmek hile ve dalavereye işârettir.
  • Bazı yorumcular, Rüyada örümcek görmek rüyasını, hilekâr, düzenbâz ve dalevereci, zayıf ve tembel bir kimseye işâretle yorumlamıştır.
  • Rüyada örümcek görmek ve onun dokuduğu ağı (örümcek ağını) görmek, Cenâb-ı Allah’ın: “Halbuki evlerin en çürüğü her­halde örümcek yuvasıdır.” (Ankebût, 41) âyeti gereğince, rü yâ sahibinin zayıflık ve gevşekliğini (tembelliğini) ortaya koyar şeklinde yorumlanmıştır.
  • Bir kimsenin rüyâda evinin içinde birçok örümcek ağının bulunduğunu görmesi, fakirlik ve sıkıntıya, tembelliğe işârettir. Çünkü örümcek ağının çokluğu tembelliğe ve o evin bakımsızlığını ve süpürülüp temizlenmediğini göste­rir. Rüyâsında örümcek ağlarını süpürüp attığını görmek, fakirlikten, âcizlikten ve fakr-u zarûretten kurtulmaya işârettir şeklinde yorumlanmıştır.

Boy Abdestinin Önemi

hasema

Boy Abdestinin Önemi

Boy Abdestinin Önemiyle ilgili Ayet:”Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız vakit yüzlerinizi ve dir­seklerinize kadar ellerini yıkayın. Başınızı da meshedin. Eğer cünüp ise­niz boy abdesti alın…” (Maide; 6)

Boy Abdestinin Önemiyle ilgili Hadis: “Kim cuma günü cenabet guslü ile gusül yapar, sonra cumaya giderse sanki bir deve kurban etmiş gibi (sevaba nail) olur. ” (Ebû Hureyre, Kütüb-ü Sitte, 2848)

Boy Abdestinin Önemiyle ilgili Hikâye:

Hz. Hanzala’yı Melekler Yıkadı

Ashabtan Hanzala’nın (ra) henüz yeni evlendiği günün gecesiydi. Pey­gamberimiz, ashâbını toplayarak Mekkeli müşriklere karşı harp yapılma­sı kararını vermişlerdi. Harbe katılacak sahâbiler tek tek evinden çağrıldı. Harp haberini duyuran haberci, Hanzala’nın evine uğradı. Emri du­yan Hanzala, boy abdesti alma fırsatını bulmadan Uhud’a gitmek üzere hemen ashâbının arasına katıldı. Harp sona erince Müslümanlar Medi­ne’ye dönmeye başladılar. Harbe katılanların yakınları yollara sıralan­mışlardı. Bunların arasında henüz bir günlük evli olup, gece yarısı pey­gamberimizin emrine uyarak harbe giden ve şehitlik şerbeti içen Hz. Hanzala’nın dul hanımı da vardı. Resûlullah’a yaklaşarak: “Ey! Allah’ın Resûlu! Hanzala nerede?” diye sordu.

“Hanzala şehit oldu.”

Bunun üzerine Hanzala’nın hanımı: “Yâ Resûlullah, Hanzala, sizin emrinize uyarak boy abdestini alamadan harbe katılmıştı. Bu sebeple, emir veriniz de kocamı bulsunlar ve yıkasınlar” dedi. Bunun üzerine Pey­gamberimiz hüzünlü bir şekilde “Sen Hanzala’yı hiç merak etme! Ben Hanzala’yı melekler tarafından yıkanırken gördüm” buyurdu.

Zikir Nedir ?

hac-umre-seti

 

Zikir nedir ile ilgili Ayzikir nediret: “Rabbini sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendi­ne, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma.” (A’raf; 205)

Zikir nedir ile ilgili Hadis: “Ben ve benden evvel geçen bütün peygamberlerin söylediği en efdâl zikir ‘La İlahe İllallah’tır.”

Zikir nedir ile ilgili Hikâye:

Daima Allah’ı Zikreyle

Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri şöyle anlatıyor: “Üstadım oldukça has­taydı. Onu ziyarete gitmiştim. Benim de o sırada elimde bir yelpaze var­dı. Onunla hocamı rahatlatmak istedim. Bana şöyle söyledi:

‘Evladım Cüneyd! Elindeki yelpazeyi bırak, yelleme, çünkü ateş yel­ledikçe daha çabuk tutuşur, daha sür’atli yanar. Ben elimdeki yelpazeyi bıraktım.’

Ben: ‘Efendim, bir vasiyetiniz var mı?’ dedim ve vasiyette bulunmalasını rica ettim. Bana: ‘Halkla konuşmaya dalıp da Allah’ı zikretmeyi unutma, daima Allah’ı zikreyle’ buyurdu. Bunun üzerine ben: ‘Üstadım, eğer bunu daha evvel söylemiş olsaydınız, sizinle bile sohbet etmezdim’ dedim.”

Mahşer Günü Neler Olacak

feraceler

 

mahşer günü neler olacak

Mahşer günü neler olacak - ayet:”Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) dönüştürül­düğü gün, onlar tek olan, Kahhar olan Allah’ın huzuruna çıka(nla)caklar- dır.” (İbrahim; 48)

Mahşer günü neler olacak - Hadis: “Allah geleceği kesin olan mahşer gününde insanları topladığı zaman bir kimse şöyle bir duyuruda bulunur: ‘Kim işlediği bir amelde Al­lah’a birini ortak koşmuş ise sevabını ondan istesin. Zira Allah, şirkin her çeşidine en müstağni olan Zat’tır.’ ” ( Ebû Sa’d İbrıu Fadale, Kütüb-ü Sitte, 701)

Mahşer günü neler olacak - Hikâye:

Mahşer Günü Azığın Nerede?

Uzak yerlerden bir merhametli dost, Hz. Yusufa konuk olur. Çocuk­luktan beri birbirlerini tanırlar. Yusuf (as) “Eh…bize ne armağan getirdin, bakalım?” diye sorar.

Ey ulu kişi! Dostları görmeye eli boş gitmek, değirmene buğdaysız git­meye benzer. Yüce Allah da mahşer günü, halka “Mahşer günü için ar­mağanın nerede? Bize yapayalnız, azıksız, adeta sizi yarattığımız gibi gel­diniz. Mahşer günü için ne hediyeniz var, ne getirdiniz? Yoksa tekrar dö­nüp geleceğinizi ummuyor muydunuz, size bugünün vadesi batıl mı gö­ründü ki?” der. Ona konuk olacağımızı inkâr ediyorsan, bu mutfaktan ancak toprak ve kül alabilirsin. İnkâr etmiyorsan niçin böyle elin boş? O sevgilinin kapısına böyle nasıl ayak atacaksın? Yemeyi, uyumayı biraz azalt da onunla görüşmek için bir armağan götür. Geceleri az uyuyanlar­dan, seher çağlarında istiğfar edenlerden ol!

Şaban Ayı Hakkında Bilgi

pardesu

Şaban ayı hakkında bilgi

Şaban ayı hakkında bilgiye vermeye Arabî ayların sekizincisi, üç ayların İkincisidir açıklamasını yaparak başlayabiliriz.

Şaban ayı hakkında bilgilerin en önemlisi Şaban isminin nereden geldiği olsa gerek,Hayrın, iyiliklerin çokça görülmesi sebebiyle bu aya “Şaban” denilmiştir.

Bu ay, hayırların fethedildiği, bereket­lerin yağdırıldığı, hataların bırakıldığı, kötülüklerin örtüldüğü ve mahlûkatın en hayırlısı Muhammed (Sallallahü Aley­hi ve Sellem)e salâvatın çokça yapılması gereken bir aydır.

Şaban ayı hakkında bilgilerin en çok bilinmesi gereken kısmı ibadet kısmıdır.Bu ayı ibadetle geçirmek, birçok sevaplar kazandıracağı gibi kabir azabından kurtulmaya da büyük bir vesiledir. Her ayda günahlardan sakınmak gerekliyse de, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in kendisine nispet ettiği ve kendi­lisinde, ona yardım edene rahmet duasında bulunduğu, ken­disinde bir yıllık amellerin Allahü Teala’ya arz olunduğu,ecellerin, musibetlerin, doğacakların ve öleceklerin kendi­sinde meleklere bildirildiği mübarek aydır.

El Fettah İsmi

namaz-kildiran-seccade

El Fettah ismi

El Fettah isminin anlamı ;

“Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.”

El Fettah isminin sırları ;

1-                       Kalbi ve sırrı temizlemek için sabah namazını kıl­dıktan sonra sağ eli kalbin üzerine koyarak “Yâ Fettâh” di­ye yetmiş kere okunmalıdır.

2-                       Bu ism-i şerifi “Yâ Fettâh” diye okumaya devam edenlere maddi ve manevi fetihler kolaylaşır.

3-                       Bu ismin adedi (489), saati Utarit’dir. Düşmanın adavetini muhabbete çevirmek ve müşkülatın halli için “Yâ Fettâh” diye okunmalıdır.

Bu mübarek ism-i şerif, Cuma günü yazılarak taşınır, “Yâ Fettâh” diye okunmaya da devam edilirse, garip şeyler müşahede edilir. Bu ism-i şerifin hâdimi olan “Temhayâ- iyl” gelerek hacetini yerine getirir

El Fettah ismi ile kısa bir dua ;

Ey Güzel Allah’ım, Sen bir kapıyı kapatırsan yerine yüzlercesini, binlercesini açarsın.