Monthly Archives: Ocak 2014

Peygamber Efendimizin Süt Annesi Halime Validemiz

Peygamber Efendimizin Süt Annesi Halime Validemizden ayrılması ve daha sonra Peygamber Efendimizin Süt Annesi Halime Validemizle olan görüşmeleri Berzenci mevlidi şerifinde şu şekilde yayınlanmıştır;

Peygamber Efendimizin Süt Annesi Halime Validemiz

 Halime (Vâlide) onu hiç istemeye­rek de olsa kendisi adına sakındığı bir musi­bete çarptırılmasından endişelenerek annesi­ne geri götürdü.

Halime Allâh ve Rasûlü’nün rızasını ka­zanmış olan Seyyide Hadîce’nin günlerinde Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in yanma geldiğinde, Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bulutlara benzeyen cömertliği sebebiyle ona bol bahşişlerinden (yirmi baş koyun ve birkaç deve) atıyyeler bağışladı.

Halime tekrar Huneyn günü yanma gel­diğinde Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hemen onu ağırlamak üzere kalktı, o sırada kendisini duygusallık hali yakaladı.

Sonra kendi şerefli ridâsının (üst elbisesi­nin) bir parçasını iyilik ve cömertlik yaygısı olarak onun altına serdi.

Sahih olan kavle göre Halîme eşiyle, oğul­larıyla ve (Abdullâh, Şeymâ ve Enîse isimli) tüm zürriyetiyle birlikte Müslüman oldu.

Nitekim güvenilir râvîlerden bir topluluk o ikisini (Halîme’yi ve eşini) sahâbeden say­mışlardır.

“Ey Allâh! Onun değerli kabrini ıtırnak eyle, Salât-ü selamdan hâsıl olan hoş kokular ile.”

 

Rüyada Ayı Görmek

Rüyâda ayı görmek, düşmanlarınıza galib geleceğinize işâretle yorumlanır.

  •  Rüyâda bir ayıya bindiğini görmek, devlet tarafından bir menfaat göreceğinize işârettir.
  •  Rüyâda bir ayıyı öldürdüğünü görmek, düşmanına galib (üstün) geleceğinize işâretle yorumlanır.
  •  Bazı yorumculara göre: Rüyâda ayı görmek, zor işlere gö­ğüs germeye, zorların başarılmasına, rakiblerine karşı üs­tünlük sağlamaya ve netice olarak iyi ve kârlı bir işe sâhip olunacağına işâret olarak yorumlanır.
  •  Bazı yoruma göre: Rüyâda ayı görmek, münâfık, ahmak, işin sonunu hesablayamayan, düşüncesiz, tedbirsiz bir düşmana işâret olarak yorumlanır.

Rüyâda görülen ayı eti ve derisi, düşman malına işâretle yorumlanır. Ayının sütünü görmek ise, korkuya ve endişe­ye işâret eder şeklinde yorumlanır

rüyada ayı görmek

Yasin Suresi Tefsiri

Yasin suresi tefsirini bir çok kişi yapmıştır.Tefsirler arasında en çok rağbet edilenYasin suresi tefsirlerinden biride Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsiridir .Elmalı’nın Yasin suresi tefsiri‘nin giriş bölümü tefsiri aşağıda ki gibidir;

yasin tefsiri

1-2-3- Yâsin, çoğunluğun görüşüne göre Halil ve Sibeveyh’in açıkladıkları gibi sûrenin ismidir. Bazılarına göre yemindir. Allah Teâlâ’nın isimlerindendir. Bazılarına göre de Allah Teâlâ’nın kelâmını açtığı bir söz anahtarıdır. Bakara Sûresi’nin başında hakkında yapılan açıklama genel olarak burada da geçerlidir. Yalnız burada özel olarak şu iki rivayet vardır: Birisi, İkrime vasıtasıyla İbnü Abbas’tan rivayet edildiği üzere, Ey insan! demek olmasıdır. Birisi de Saîd b. Cübeyr’den rivayet edildiği üzere Hz. Peygamber’in bir ismi olmasıdır ki, “Emin ol ki sen, hiç şüphesiz gönderilen peygamberlerdensin.” hitabı bunu andırır. Şifâ-i Şeri’fte anlatıldığı üzere Nakkaş, Hz. Peygamber’den: “Benim Kur’ân’da yedi ismim vardır: ‘Muhammed, Ahmed, Tâhâ, Yâsin, Müddessir, Müzzemmil, Abdullah” diye rivayet etmiştir. “Hakâyık Tefsiri” sahibi Sülemî, Vâsıtî’den ve Cafer b. Muhammed’den: “Yâsin’in yâ seyyid (ey efendi) demek olduğunu da anlatmıştır.

Kırâet: Ebu Bekir, Hamza, Kisâi, Ravh, Halefi Âşir, “yâ”nın fethasını imâle ile okurlar. Aşere kırâetlerinin hepsinde “sin” vakıfta ve vasılda (duruşta ve geçişte) sâkin okunur. Kâlûn, İbnü Kesir, Ebu Amr, Hafs, Hamza “nûn”u vasılda izhar, diğerleri idğam ederler. Ancak Ebu Cafer hep sekit yaptığı için, onda da izhar lâzım gelir. de “vâv” kasem (yemin) içindir. Yalnız Yâsin’de yemin mânâsı bulunduğuna göre, atf için olmasını da caiz görenler olmuştur. Dilimizde ayrıca bir yemin harfi bulunmadığından, birçok yerlerde kasemi “hakkı için” diyerek ifade ediyoruz ki şöyle demek olur: Hem Kur’ân’ı Hakîm hakkı için. Hakîm: Hikmetli, hikmet söyleyen, hikmet sahibi yahut çok hakim ve muhkem (sağlam) mânâlarına gelir ki, Kur’ân hakkında hepsi de doğrudur. Emin ol ki sen, hiç şüphesiz risalet görevi ile gönderilen peygamberlerdensin. Görülüyor ki bu hitab hem yemin, hem hem , hem de isim cümlesi ile takviye edilip pekiştirilmiştir. Bu kadar kuvvetli tekit ise, ancak muhatabın, konuyu şiddetle inkâr ettiği makamda yakışır. Onun için burada muhatap Peygamberin kendisi olduğu halde, ona tebliğde bu derece tekide ne lüzum vardı? diye bir soru sorulabilir. Buna cevap şudur: Bu cümle “Fakat Allah sana indirdiği ile şahitlik eder ki, O bunu kendi ilmiyle indirmiştir. (Buna) melekler de şahitlik ederler. (Aslında) şahit olarak Allah yeter.” (Nisâ, 4/166) buyurulduğu üzere, gerçekte Allah tarafından Hz. Muhammed’in peygamberliğine bir şahitliktir. Bundan dolayı bu tekitler, işin başında şiddetli küfür ve inkârlarla karşılaşan Peygamberi kamu karşısında layıkıyla tatmin etmek ve güvence vermek içindir. Bu bakımdan şöyle demek olur. Bütün inkârcıların, inatçıların, kâfirlerin küfür ve inkârlarına rağmen emin ol ki sen, şüphesiz o peygamberlik görevi ile gönderilen, yani Allah’ın tebliğ edilmek üzere emanetini taşıyan ve dinlenilmediği takdirde hesabının sorulması kesinleşmiş elçileri olan hak peygamberlerdensin.

Allah Sevgisi

Allah sevgisi

Allah sevgisi ile ilgili Ayet: “İnsanlardan kimi de Allah’tan başka şeyleri O’na eş tutuyorlar da onlan, Allah’ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Alah sevgi­si daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuv­vetin Alah’a ait olduğunu ve Alah’ın azabının gerçekten çok şiddetli bu­lunduğunu keşke anlasalardı!” (Bakara; 165)

Allah sevgisi ile ilgili Hadis: “İçinizde Alah’ı en çok seven benim. Ve O’ndan en fazla da ben korkarım.”

Allah sevgisi ile ilgili Hikâye:

Allah Sevgisi

Alah sevgisi her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynağıdır. Hep O’ndan akar gelir, akıp gelecekse sinelerimize şefkat ve muhabbet. O’nunla olan alâkamız sayesinde güçlenip pekişecektir her türlü İnsanî münasebet. Alah sevgisi bizim dinimiz-imanımız, odur ce­setlerde canımız. Varlığın özü, esası O’nun sevgisidir; neticesi de cennet şeklinde o İlâhî muhabbetin bir açılımıdır. O, sevgiye bağlı yaratmıştır yarattığı her şeyi. Muhabbetin tecelli alanı ruhtur.

Her şeye karşı duyduğumuz ve duyacağımız sevgi ve alâkayı tama­men O’na bağlayıp aşk u muhabbeti gerçek değerine ulaştırabildiğimiz takdirde, hem değişik dağınıklıklara düşmekten kurtulacak hem de dış yüzleri itibanyla sevilip alâka duyulan şeylerden ötürü şirke düşmemiş olacağız. Bütün varlığa karşı muhabbet ve münasebeti irimizde doğru yolda yürüyenler gibi kalacağız. O’nu sevdiğimizi dillendirmeli; mazhari­yetlerimizin şükrünü eda etmeliyiz ve her hâlimizle O’na karşı alâka, ir­tibat ve münasebetlerimizi seslendirmeliyiz.

Nimete Kavuşunca Okunacak Dua

Nimete Kavuşunca Okunacak Dua Arapçası;

nimete kavuşunca dua

Nimete Kavuşunca Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri, ve’l-’azimete ‘ale’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadetike. Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzübike min şerri ma ta’lemü.Ve estağfiruke mimma ta’lemü.İnneke ente ‘allamü’l-ğuyub.”

Nimete Kavuşunca Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğ­ruluğa da azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadette bulunmayı istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil, eğriliklerden uzak bir kalp istiyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları sen­den istiyorum. Bildiğin günahlarımdan sana istiğfar ediyorum. Şüphesiz ki gaybı en iyi sen bilirsin.”(Tirmizi,De’avat,23)

Hac Hadisleri

hac hadisleri

Bir çok  Hac Hadisleri vardır.Bu hac hadisleri bize hacc ve umre vazifesinin önemini ve faziletlerini anlatmaktadır.

Bazı Hac hadisleri ve hadisleri rivayet edenler aşağıda sıralanmıştır;

Sehl İbnu Sa’d (radivallahu anh) anlatıyor:

Resulullah (Alehisselâtu vesselam) buyurdular ki; Telbiyede bulunan hiç bir müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın, bu iştirak (sağ ve solunu göstererek) şu ve şu ikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

ibnu Abbâs (radivallahu anh) anlatıyor:

Resulullah (Alehisselâtu vesselam) buyurdular ki; Hac ile umrenin arasını birleştirin. Zîra bunlar günahı, tıpkı körüğün demir­deki pislikleri temizlemesi gibi temizler.

Ebu Hûrevve (radivallahu anh) anlatıyor:

Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrûr’un karşılığı cennetten başka bir şey olamaz.

Ümmü Seleme (radivallahu anh) anlatıyor:

Resulullah (Alehisselâtu vesselam) buyurdular ki; Kim hacc veya umre için Mescid-i Haram’a (kadar) ihrama girerse, geçmiş ve , gelecek bütün günahları affedilir veya cennet kendisine vacib olur.

Dua

dua

Rabbimiz, kâinata bir hidayet güneşi olarak gönderdiği Efendimiz Hazreti Muhammed (a.s.)’in izini takip etmeyi, tavsiye buyurduğu kaynaklardan içmeyi, içirmeyi, faydalan­mayı, faydalandırmayı bize nasip buyursun.

Dua, ibadetin iliği, özüdür.” buyuran Efendimiz (s.a.v.)’in bu sözündeki hikmet nedir? Bunun üzerinde biraz durmak icap eder:

Biliyoruz ki, fabrikanın imal ettiği bir aletin veya bir motorun çalışması için mutlaka bir enerjiye ihtiyacı vardır. Enerjisiz bir motor muattaldır. Hiçbir işe yaramaz. Ondan hiçbir fayda da elde edilemez. Bu bir gerçektir. Bunun ak­sini iddia edecek kimse de düşünülemez. Yani enerjisiz hiç­bir motor ve alet çalışmaz.

İlik, insan denilen en büyük fabrikanın enerji kayna­ğıdır. İlik, çalışıp fonksiyonunu icra etmez, o insan denilen fabrikayı çalıştıran kan imalini gerçekleştirmezse, fabrika fonksiyonunu yerine getirmez, yıkılmaya, ölüme mahkum olur. İşte bunun için sevgili Peygamberimiz (s.a.v.): “Dua ibadetin iliği, özüdür.” buyurmuşlardır.

Böylece duanın ne kadar güçlü bir kuvvet ve enerji kay­nağı olduğunu anlamış oluruz.

Kalem Kuran Seti

kalem kuran seti

Meal sözlük anlamı olarak ; her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır. Kuran-ı Kerim’in mealini artık sadece meal  kitaplarından değil kalem Kuran seti içinde ki elektronik kalemin hafızasında ki Türkçe mealide dinleyerek anlayabilirsiniz.

Kuran-ı Kerim mealini dinlemek için yapmanı gereken Kuran kalem setinin içinde ki elektronik kalemi açma düğmesininden  açın hafızasındaki meaallerden kimin  mealini dinlemek istiyorsanız onuu üzerine kalemi dokundurun ve meali dinlemeye başlayın.

Kuran kalem seti ile meal dinlerken istediğiniz yerde kalemi durdurabilir anlamadığınız yeri tekrar dinleyebilir hızını yavaş ve hızlı olraka istediğiniz hız ayarında ayrlayabilirsiniz.

Kuran-ı Kerim’i anlayarak dinlemek kalem Kuran seti sayesinde artık çok kolay.

Yasin Duası

yasin duası

Dua sözlükte Allah’tan hayır ve Rahmet ummaktır. Dua insanın Allah katında kıymetli olmasını sağlayan unsurdur. Duanın önemi hakkında Kur’an’ı Kerim’de Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: ” (Resulüm!) De ki : (kulluk ve ) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin ?” İnsanoğlu imtihan dünyasında hatalarıyla varoluşundan haberdar olur. Bir işi kusursuz yapmak biz aciz kulların işi değildir. Bu yüzden Kur’an’ı Kerim’i de tam ahkamıyla okuduğumuzu söyleyemeyiz. Namazlarımızın da kesin olarak kabul olup olmadığını da bilemeyiz. Sadece hatalarımız af olunsun diye ve yaptığımız ibadetler kabul olsun diye dua ederiz. Yapılan güzel amellerin sonunda da dua ederiz. İsteklerimizi, ümitlerimizi dile getiririz. Kur’an’ı Kerim’i okuduktan sonra veya önemli bazı sureleri okuduktan sonra dualarını ederiz. Bunlardan bir taneside Yasin duasıdır. Yasin duası mübarek bir duadır. Yasin duası ile Allah’a yönelen ellerin geri çevrilmemesi dualarımızın kabul edilekmesi dileklerimizle…

Başarı İçin Okunacak Dua

Başarı İçin Okunacak Dua Arapçası ;

başarı için dua

Başarı İçin Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri ve’l-azimete ‘ale’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadetike.Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü bike min şerri ma ta’lemü.Ve es’elüke min Hayri ma ta’lemü.Ve estağfiruke mimma ta’lemü.”

Başarı İçin Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğ­ruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana gü­zel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün ha­yırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.”(Tirmizi,De’avat,22)

Bir iş göreve başlarken “Rabbi yessir ve la tüassir Rabbi tem- mim bil-hayr (Rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma! Rabbim! İşi­mi hayırla sonuçlandırabilmeyi nasip eyle’şeklinde dua edilebilir.